Llámenos
Contáctenos

Fiscal

La fiscalitat és un dels factors més importants en les relacions jurídiques de les empreses i els particulars. Requereix un assessorament constant, puntual, correcte i experimentat. Per això hem integrat un equip de professionals d’alta qualificació per a aconseguir l’optimització fiscal. La nostra pràctica té com a grans trets la fiscalitat nacional i internacional. Però a fi d’afavorir el coneixement dels serveis fiscals que es presten, s’ha destacat les següents agrupacions i especialitats.

General

Els serveis prestats per Brugueras, Alcántara & García-Bragado tenen vocació d’atenció a les qüestions diàries de les empreses, servint de suport en les decisions quotidianes que a fiscalitat es refereix en tots els impostos: cal recordar IVA, Impost de societats, ITP i AJD.

Aquesta atenció, al marge d’altres especialitats, presta la seva atenció a qüestions de fiscalitat sobre l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), Impost sobre Béns immobles (IBI), Impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) i resta d’impostos locals.

Aquest servei es presta tant a favor de grans empreses com PIMES, aprofitant a cada moment els beneficis que cada especialitat ofereix.

La pràctica es materialitza a través, especialment, de la forma i manera que més convingui. En tot cas, oferim i desenvolupem la nostra pràctica mitjançant una atenció telefònica, per email, fax, reunions en el despatx o en altres oficines.

És destacable, per la seva obligada atenció anual, una sèrie de reunions ofertes prèvies al tancament de l’exercici per a la possible presa de decisions oportunes; i, sempre, les reunions convenients per a atendre l’efectiu tancament fiscal de l’exercici lliurant a la seva conclusió l’assentament comptable de la despesa de societats (cte. 630) resultant i la liquidació de l’impost de societats en forma d’informe econòmic-fiscal i, alhora, el lliurament d’un informe memoràndum de les qüestions destacables del tancament fiscal que s’han pres o tingut en consideració per al càlcul de l’Impost de societats. Informació d’enorme utilitat en el futur.

Grups consolidats

Entre els destinataris dels serveis de Brugueras, Alcántara & García-Bragado es troben grups de societats. En aquest sentit, a vegades, és convenient l’opció per la tributació del règim especial de consolidació fiscal de l’Impost de societats i del grup d’entitats de l’IVA.

Alguns requereixen dels nostres serveis fiscals per a atendre la tributació en el règim de consolidació fiscal tat de l’Impost de societats com en IVA, aconseguint així acostar els beneficis d’aquests règims als seus interessos.

Gràcies a l’experiència adquirida pel departament a atendre les qüestions referents als grups consolidats durant anys, és possible oferir amb garanties aquest servei a favor de les necessitats dels grups empresarials.

Gestión e inspecciones tributarias

El despacho cuenta en su equipo con abogados con amplia experiencia en la atención y defensa de los intereses de los contribuyentes ante requerimientos del departamento de gestión tributaria de la AEAT o de la CCAA correspondiente; así como ante expedientes de comprobación e investigación de la Dependencia de Inspección de los Tributos y del correspondiente departamento de la CCAA requirente.

El despacho está habituado en atender procedimientos de inspección de complejidad y profundidad técnica, y donde suelen aparecer repercusiones económicas de varios millones de euros.

Sector educativo

El despacho disfruta de un importante conocimiento de las particularidades del sector educativo. Así, destacadas Universidades públicas y privadas; negocios privados del sector de la formación han provocado que Brugueras, Alcántara & García-Bragado haya desarrollado una práctica muy especial en las necesidades y singularidades de este sector. Así, cabe hacer especial comentario en el gran conocimiento que se ha desarrollado en el IVA en cuestiones relacionadas con la prorrata y sectores diferenciados de actividad que se ponen de manifiesto cuando hay actividades que están exentas de IVA como suele ser el caso en el sector educativo.

Constructoras e inmobiliarias

El sector de las constructoras e inmobiliarias vivió una enorme actividad en años anteriores, habiendo este despacho asesorado a importantes grupos inmobiliarios, ganando una importantísima experiencia. Esa misma experiencia, se está utilizando exitosamente en los momentos de crisis que, especialmente, está viviendo este sector. En este sentido delante de acreedores, bancos, Agencia Tributaria, situaciones de concurso de acreedores, etc…

Internacional

La práctica de fiscalidad internacional de Brugueras, Alcántara & García-Bragado, abarca tanto la fiscalidad de no residentes en España y de expatriados, como la fiscalidad de inversiones españolas en el extranjero así como las inversiones extranjeras en España. Su práctica está en coordinación con áreas como mercantil, laboral o administrativo que suelen estar presentes por su complejidad.

En relación a las inversiones extranjeras en España, Brugueras, Alcántara & García-Bragado está en condiciones de prestar los servicios fiscales y tributarios necesarios para la más beneficiosa, pacífica y ordenada aplicación de la normativa fiscal vigente.

En cuanto a las inversiones españolas en el extranjero, Brugueras, Alcántara & García-Bragado cuenta con distintas colaboraciones de despachos de abogados y profesionales en diferentes países y jurisdicciones al objeto de complementar el trabajo desarrollado y afianzar e implementar  las variadas decisiones adoptadas. El conocimiento de la normativa y la práctica de cada país de estos colaboradores en el que están implantados, hacen de estas colaboraciones una ayuda de gran valor para el servicio prestado.

Planificación y reorganizaciones empresariales

El despacho presta servicios consistentes en la planificación de reorganizaciones empresariales de grupos y sociedades participadas al objeto de mejorar la estructura y organización empresarial. Asimismo, también se encarga de la posterior ejecución de las operaciones que deben llevar a la reorganización ideada, buscando la pacífica aplicación de los regímenes fiscales más neutrales y beneficiosos para las empresas intervinientes.

En consecuencia, procesos de fusión, escisión, canje de valores, aportaciones de rama de actividad, y aportaciones no dinerarias, conforman una de las destacables experiencias del despacho, generando un importante valor añadido de cara a afron­­tar los retos empresariales que el actual modelo económico nacional e internacional exige.

Planificación y reorganización de patrimonios familiares

Al igual que las organizaciones empresariales requieren de la atención en cuestiones fiscales, los patrimonios familiares precisan de un seguimiento y control. En este sentido, el despacho presta servicios para la cumplimentación de los impuestos anuales del IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio. Igualmente, atiende cuestiones de reorganización patrimonial con especial atención a cuestiones tributarias referentes a la sucesión a favor de la familia, tanto del patrimonio no empresarial como del empresarial.

Cabe destacar la prestación de servicios tributarios a los Family Office de familias.

Pleitos tributarios y jurisdicción contencioso administrativa

Para la defensa de los intereses de los contribuyentes, Brugueras, Alcántara & García-Bragado cuenta con los abogados adecuados para atender las reclamaciones económico-administrativas ante los Tribunales Económico Administrativos Regionales y Central; así como cualquier actuación judicial en los Tribunales hasta el Tribunal Supremo como última instancia.

Operaciones vinculadas

Las operaciones vinculadas se han convertido en una cuestión que ninguna empresa ni grupo de empresas debería dejar de lado habida cuenta de la normativa aplicable especialmente en el Impuesto sobre Sociedades.

Por esto, el despacho cuenta con la práctica de un proceso de control, verificación y seguimiento de las cuestiones y documentación que afecta al correcto cumplimiento de las exigencias normativas en materia de operaciones vinculadas, tanto de orden nacional como internacional.

Advocats d’Àrea

José
Carballeda

María
Alcántara Ferreiro

Marcos
Mas

Catherine Marti
de Anzizu

Rosa
Canut Montané

Contacti’ns

Si té qualsevol pregunta o necessita més informació, si us plau, no dubti a contactar-nos.

Àrees d’especialitat

Contacti’ns

Si té qualsevol pregunta o necessita més informació, si us plau, no dubti a contactar-nos.

 

 

 

Les nostres oficines

Córcega 270, ático
(esquina Balmes)
08008 Barcelona

27, Rue du Pont Neuf
75001, Paris

Membres de la xarxa notarial francesa Groupe Monassier composta per més de 180 notaris i 750 col·laboradors