Llámenos
Contáctenos

Civil i Família

El Dret Civil, tant comú com especial autonòmic, constitueix la part de l’ordenament jurídic en el qual es recullen els principis integradors d’aquell, que regulen l’eficàcia general de les normes jurídiques, contenint normes de Dret Internacional Privat així com les reguladores de l’àmbit d’aplicació dels règims jurídics civils existents en el territori espanyol, sent d’aplicació constant en l’assessorament jurídic actual donada la pluralitat de les matèries que l’integren. Aquestes matèries en unió de les diferents normes que regulen el consum, el comerç interior, el turisme, la protecció d’animals i altres de naturalesa jurídica privada integren el que tradicionalment es coneix per Dret Civil.

Agrupacions i especialitats en dret civil:
Dret relatiu a la persona física i la família

La persona física; institucions de protecció de la persona; la família; i altres relacions convivencials. Que comprenen qüestions tan importants com   els efectes del matrimoni, els règims econòmics matrimonials, nul·litat del matrimoni, divorci i separació conjugal, filiació, adopció, potestat del pare i de la mare, tutela i altres institucions tutelars, aliments entre parents, de mediació i suport familiar; unions estables de parella, homosexuals i heterosexuals; situacions convivencials d’ajuda mútua; d’acolliment de persones majors;  i d’atenció i protecció de la infància i de l’adolescència.

Dret d'obligacions i contractes

Que integren tant la teoria general del negoci jurídic, com la diversitat contractual privada civil existent (compravenda, permuta i cessió; donació; arrendaments urbans, rústics i parceries: contractes de comodat, precari i mutu; de mandat i de corretatge; d’empresa, transport i edició; contractes de societat; de dipòsit, hostalatge i exposició; d’assegurances i aleatoris; de garantia (hipoteca, anticresis, fiança); de decisió per sort, transacció i compromís; abstractes i quasi contractuals, així com també les obligacions derivades de l’acte il·lícit).

Dret de propietat i drets reals

Que comprèn la propietat de béns immobles i mobles, la possessió, les seves formes d’adquisició I extinció, les situacions de comunitat, especialment l’anomenada propietat horitzontal, l’adquisició, transmissió i extinció dels drets reals (de l’usdefruit, ús, habitació, aprofitament parcial, del dret de superfície, dels censos, de les servituds, del dret de vol).

Dret relatiu a la persona jurídica

Associacions, fundacions, cooperatives i mutualitats de previsió social.

Dret de successions

Que comprèn les següents matèries:

La successió hereditària tant testada com intestada i dins de la primera els heredaments, testaments, codicils i memòries testamentàries, la seva validesa i eficàcia, nul·litat i revocació; la institució d’hereu; disposicions fiduciàries; les substitucions hereditàries; els fideïcomisos; la substitució preventiva de residu; els llegats; els marmessors; la legítima; la quarta vidual i la reserva; i les donacions per causes de mort.

Dret mobiliari i immobiliari registral

Que comprèn tant la legislació hipotecària relativa a la propietat, drets reals sobre béns immobles, com la d’hipoteques mobiliàries i peces sense desplaçament de possessió, així com la que regula la hipoteca mobiliària de pel·lícules cinematogràfiques, la d’hipoteca naval i la reguladora del mercat hipotecari, així com la de subrogació, modificació i transparència de condicions financeres dels préstecs hipotecaris.

Advocats d’Àrea

Tomás
Giménez Duart

Christian
Albors

Javier Alcántara-García
Ferreiro

Catherine Marti
de Anzizu

Rosa
Canut Montané

Contacti’ns

Si té qualsevol pregunta o necessita més informació, si us plau, no dubti a contactar-nos.

Àrees d’especialitat

Contacti’ns

Si té qualsevol pregunta o necessita més informació, si us plau, no dubti a contactar-nos.

 

 

 

Les nostres oficines

Córcega 270, ático
(esquina Balmes)
08008 Barcelona

27, Rue du Pont Neuf
75001, Paris

Membres de la xarxa notarial francesa Groupe Monassier composta per més de 180 notaris i 750 col·laboradors